Tuesday, January 25, 2011

राजे तुम्ही...!

राजे तुम्ही...!
 भूमीत या होऊन गेला एक मराठ-मावळा,
आजही काना-कोपरा सह्याद्रीचा कडाडला ,
पाहून या युगाला,
राजे तुम्ही पुन्हा या जन्माला,
राजे तुम्ही पुन्हा या जन्माला  |

महाराष्ट्र भूमीचा तूच एक युवा ,
जिजाऊमातेचा जणू राम-कृष्ण तू शिवा ,
या युगाला , गरज आहे बहुजानाला,
तुमचीच प्रतीक्षा आहे रयतेला,
राजे तुम्ही पुन्हा या जन्माला,
राजे तुम्ही पुन्हा या जन्माला |

ठेऊनी मातेचरणी माथा,
धरुनी ती तलवार हाता,
घेऊनी डोळ्यात तीच इच्छा,
सौख्य लाभेल बहुजना,
स्वराज्याला सुराज्यात रूपांतरा,
राजे तुम्ही पुन्हा या जन्माला,
राजे तुम्ही पुन्हा या जन्माला |

Engineering च्या चार वर्षात...!

होती ती संगती,
मैत्री हर-एकाच्या मनी,
लहरीगत बोलाया,
वाऱ्याविणा डोलाया,
गवताच्या पतीसह
नाती जपाया शिकलो ,
अन मीपण आता जगायला शिकलो..!

हरलो अधीमधी
पण संकटांशी लढाया शिकलो ,
हसवून तुम्हास यश
मिळवून हसायला शिकलो,
फाटक्या आवाजात का होईना
आता मी गायला शिकलो,
कवीच्या नजरेतून जग बघायला शिकलो,
अन मीपण आता जगायला शिकलो..!

हसता-हसता कुणाच्यातरी
हातावर हात मारायला शिकलो,
चालता-चालता कुणाच्यातरी
खांद्यावर हात टाकायला शिकलो,
दूर होताना तुम्हांपासून
रडायला अन अश्रू  पुसायला शिकलो,
मीपण आता जगायला शिकलो ,
अन मीपण आता जगायला शिकलो ...!,